Wykaz dostępnych e-usług dla mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej

Katalog spraw dostępny na platformie ePUAP - kliknij tutaj.

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Informacja w sprawie podatku leśnego
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 5. Informacja w sprawie podatku rolnego
 6. Nadanie numeru porządkowego budynku
 7. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 8. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 11. Przeniesienie warunków zabudowy
 12. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
 13. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 14. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 15. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 16. Ustalenie warunków zabudowy
 17. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 18. Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
 19. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 20. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 21. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 22. Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 23. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 24. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 25. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
 26. Zwolenienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha